ETISKE RETNINGSLINJER

Etiske retningslinjer for instruktører og tillitsvalgte i Stavanger karateklubb

1. Generelt

Alle klubbens instruktører skal respektere og etterleve Norsk idrettsforbund sine lover og retningslinjer, Stavanger Karateklubb sine lover og retningslinjer og opptre i tråd med tradisjonell budo-ånd og dojo kun. Disse retningslinjene gjelder for alle instruktører og andre tillitsvalgte i klubben, men er særlig viktig ved trening av barn og unge.

2. Forpliktelser overfor medlemmer

2.1 Forbilde og rollemodell
Instruktøren må være bevisst sin funksjon som forbilde og være en god rollemodell for medlemmene.

3. Respekt

3.1 Integritet
Alle medlemmer skal behandles med respekt og instruktøren skal avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
Instruktøren må unngå atferd som kan virke ekskluderende for enkeltmennesker og grupper.

3.2 Fysisk kontakt og språkbruk
All undervisning og veiledning i karate krever fysisk kontakt og fysiske korreksjoner. Det er derfor særlig viktig å:
- unngå fysisk kontakt som kan oppleves som uønsket eller som ikke er knyttet til instruksjonen
- unngå å kommentere et medlemmers utseende eller fremtoning dersom dette ikke relateres direkte til sportslig veiledning
- unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet
- unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn, seksuell orientering eller etnisitet på en negativ måte
- unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller klubbledelsen. Dette er særlig viktig når det gjelder barn og unge
For øvrig viser vi til Idrettsforbundets retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

3.3 Asymmetri i undervisningssituasjonen
I enhver undervisningsrelasjon eksisterer det en asymmetri som instruktøren må være seg bevisst. Sportslig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne sportslige eller personlige fordeler. Dette gjelder både i og utenfor treningssituasjonen.

3.4 Doble relasjoner i forholdet instruktør/medlem
Med doble relasjoner menes at instruktøren f. eks. har et kjærlighets- eller slektskapsforhold til utøveren/medlemmet. I slike tilfeller plikter instruktøren å avklare dette med sportslig ledelse eller styreleder. Instruktøren må være bevisst på at slike doble relasjoner kan skape habilitetsproblemer og stille medlemmet i en vanskelig situasjon. Åpenhet er viktig i alle slike forhold.

4. Tillit og fortrolighet

4.1 Prioritering av medlemmers behov
Instruktøren må ikke prioritere sine egne behov i treningssammenheng, for eksempel ved å betro seg om egne faglige eller personlige problemer.

4.2 Omtale av kollegaer og klubbinterne forhold
Instruktør skal aldri uttale seg negativt eller nedsettende om instruktørkollegaer og/eller deres faglige ståsted. Instruktøren skal være varsom ved omtale av interne forhold i klubben.

4.3 Ansvar for medlemmers velferd
Instruktøren bør være åpen og lydhør for medlemmers personlige forhold som kan ha betydning for treningen. Dersom instruktør vurderer at medlemmet trenger hjelp, bør hovedregelen være å oppfordre medlemmet til å oppsøke aktuelle hjelpeinstanser. Vi skal aldri gå utover vårt eget kompetanse- eller myndighetsområde. Instruktøren har taushetsplikt om medlemmers personlige forhold, også overfor medinstruktører dersom ikke annet er avtalt med medlemmet eller dennes foresatte. I forhold til barn og unge er det særlig viktig å ha kontakt med foresatte.

5. Konflikter mellom instruktør og medlem/medlemmer

Ved konflikter mellom instruktør og medlem/medlemmer har begge parter et ansvar for å forsøke å finne løsninger. Hvis konflikten ikke lar seg løse internt mellom de involverte parter, kan partene henvende seg til sportslig leder eller styreleder, eller andre som klubbens ledelse utpeker.

6. Brudd på retningslinjene

Alle instruktører og tillitsvalgte har plikt til å gripe inn og/eller varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Medlemmer, eller foresatt skal oppfordres til å varsle om negative opplevelser i forhold til våre instruktører, enten ved å ta det opp med instruktøren direkte eller varsle til styreleder eller sportslig ansvarlig.

Politiattest for instruktører, last ned under..